Onderwijsinspectie lovend over studentbegeleiding en kwaliteitscultuur

19 juni 2020

In januari en februari 2020 voerde de Inspectie van het Onderwijs haar vierjaarlijkse onderzoek naar de onderwijskwaliteit van Scalda uit. De inspectie heeft gedurende vier weken onderzoek gedaan bij negen mbo-opleidingen en bij de opleiding vmbo-T. De inspectie woonde onderwijsactiviteiten bij en sprak onder meer met studenten, stagebedrijven en docenten. Centrale vraag van het onderzoek: worden de ambities van het bestuur van Scalda waargemaakt in de dagelijkse praktijk van het onderwijs? Het antwoord van de onderwijsinspectie is een volmondig “ja”. Wel heeft Scalda een verbeteropdracht gekregen voor de opleiding vmbo-T.

Waardengedreven cultuur en deskundige studentbegeleiding

De inspectie beoordeelt de kwaliteitscultuur van Scalda met de kwalificatie “goed”. Naar het oordeel van de inspectie kent Scalda ”een professionele, transparante en integere samenwerking op en tussen de verschillende niveaus en onderdelen van de organisatie”. Medewerkers geven, aldus het inspectierapport, “daadwerkelijk herkenbaar en zichtbaar invulling aan het werken aan waarde(n)vol onderwijs. Medewerkers leven in houding en gedrag de kernwaarden voor en maken op basis van deze waarden keuzes die voor het onderwijs en voor de student belangrijk zijn.”

De inspectie prijst de kwaliteit van de begeleiding van studenten in de onderzochte mbo-opleidingen. Studenten zijn “volledig in beeld bij de teams” en worden “op een individuele en deskundige manier begeleid bij de beroepsvorming en persoonsvorming”. Studenten zijn “tevreden over de omgang met elkaar en met de docenten en voelen zich gezien.”

Opsteker voor hybride opleidingen

Vier van de negen onderzochte mbo-opleidingen worden verzorgd in de vorm van een hybride traject, een opleidingsvariant waarbij de student vanaf dag één aan de slag gaat in de beroepspraktijk van een bedrijf of instelling en waarbij het onderwijs en de begeleiding vanuit Scalda volledig in die beroepspraktijk zijn geïntegreerd. Scalda startte in het schooljaar 2017-2018 met deze vorm van thuis- en praktijknabij onderwijs. “Doordat studenten vanaf dag één van hun opleiding werkzaam zijn in de praktijk en onderzoekend leren, is de verbinding tussen theorie en praktijk optimaal” aldus het inspectierapport. Studenten geven aan dat in deze opleidingen de som groter is dan de delen – ze leren méér dan alleen de werkprocessen uit het kwalificatiedossier van hun opleiding. Studenten worden omschreven als proactief en initiatiefrijk, en de begeleiding door docentcoaches en praktijkbegeleiders krijgt ook in deze opleidingen de kwalificatie ‘goed’.

Verbeteropdracht voor opleiding vmbo-T

De belangrijkste verbeteropdracht die Scalda van de inspectie meekrijgt, betreft de opleiding vmbo-T (theoretische leerweg) binnen het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). In het oordeel van de inspectie wordt er binnen deze opleiding nog te veel klassikaal gewerkt en wordt van studenten een te grote mate van zelfstandigheid verwacht. Weliswaar is een aantal aspecten van de opleiding voldoende, maar de onvoldoende score op de aspecten ‘pedagogisch-didactisch handelen’ en ‘onderwijsresultaten’ betekent dat de opleiding in zijn geheel als onvoldoende wordt beoordeeld.

Het team Vavo is voortvarend aan de slag gegaan met het verbeterplan. Inmiddels staat er een vernieuwde pedagogisch-didactische aanpak in de steigers die direct na de zomervakantie ingevoerd wordt. De onderwijsinspectie heeft in een eerste reactie laten weten deze verbeteraanpak als positief te beoordelen. De inspectie voert in september 2021 een herstelonderzoek uit om de doorgevoerde verbeteringen te toetsen.

Trots

Het College van Bestuur van Scalda heeft naar de collega’s in de organisatie laten weten trots te zijn op datgene wat zij in de afgelopen jaren hebben neergezet. De pijlers uit de strategie Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs – waardengedreven, kwaliteitsgericht, toekomstbestendig en zelfbewust – – zijn ver in de haarvaten van de organisatie doorgedrongen. Het inspectierapport bevestigt dat Scalda in de afgelopen vier jaar grote stappen heeft gezet en dat er een stevige basis ligt voor het letterlijk en figuurlijk dagelijks realiseren van waarde(n)vol onderwijs, de kern van de strategie voor de periode 2020 tot en met 2024: Waarde(n)vol Onderwijs in de Praktijk brengen.

“We zijn voor het overgrote deel blij met de uitkomsten van het onderzoek. We onderschrijven het rapport volledig. Het geeft ons handvatten, maar bovenal vertrouwen in onze organisatie. Dit inspectierapport is een prachtige bevestiging van de ontwikkelingen die we samen hebben ingezet, waar alle collega’s samen, dag in dag uit, ieder op de eigen plek aan werken.”

Hendrik-Jan van Arenthals en Marijn Nelen

De oordelen van de inspectie

Rapport onderwijsinspectie 2020

Omhoog