Anbi gegevens

ANBI gegevens

Scalda is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De naam van de instelling:
Scalda, Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Het RSIN dat door de Kamer van Koophandel aan de instelling is toegekend:
805330276

Adres- en contactgegevens:
Postadres: Postbus 102, 4530 AC Terneuzen
Bezoekadres: Vlietstraat 11a, 4535 HA Terneuzen
Telefoon: 0115- 641600
Website: www.scalda.nl
E-mail: [email protected]

Algemeen nu beogende instelling 2023 (ANBI)

De doelstelling van de instelling:

  • De stichting heeft als doel het (doen) geven en bevorderen van aantoonbaar kwalitatief hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (daaronder begrepen contractonderwijs, cursussen en overige vormen van onderwijs), passend binnen de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Zeeland en het waarborgen hiervan voor de studenten.
  • Het onderwijs gaat uit van de erkenning, respectering en gelijkwaardigheid van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuiging van alle studenten, ouders, voogden of verzorgers van studenten en van docenten, opdat de student op grondslag van eigen overtuiging en verdraagzaamheid jegens die van anderen binnen de samenleving kan functioneren en de volle ontplooiing van de studenten wordt gestimuleerd.
  •  De Stichting is toegankelijk voor alle studenten zonder onderscheid naar godsdienst, levensbeschouwing of (culturele) achtergrond.
  • De Stichting draagt zorg voor een goede beroepsoriëntatie en beroepsopleiding dan wel educatie. Ook wordt zorggedragen voor een brede maatschappelijke en levensbeschouwelijke oriëntatie van studenten en worden de studenten in hun ontwikkelingsproces zorgvuldig begeleid.
  • De Stichting dient ook het publieke belang.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Organisatie van het onderwijs
Scalda kent een vrij platte organisatiestructuur met een Raad van Toezicht, een College van Bestuur, vijf onderwijsclusters, drie diensten en een bestuurssecretariaat. Het onderwijsproces wordt verzorgd door de resultaatverantwoordelijke clusters. Binnen de clusters wordt het onderwijs aangeboden in veertien kleinschalige colleges. Daarnaast zijn alle processen van administratieve- en dienstverlenende aard samengevoegd in geprofessionaliseerde bedrijfsvoering afdelingen.

Zie ook: Organisatie
Uitgangspunten: Missie en Visie

Samenstelling College van Bestuur en Raad van Toezicht:

Het beloningsbeleid voor zowel het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling:

Het beloningsbeleid van Scalda is vastgesteld conform hoofdstuk 5 collectieve arbeidsovereenkomst voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (cao mbo) en de wet normering topinkomens (WNT). Iedere werknemer heeft een functieomschrijving waar een functiewaardering aan is gekoppeld (FUWA).
Iedere werknemer wordt benoemd in een loonschaal met bijbehorende tredes. Bij goed functioneren gaat men ieder jaar een trede omhoog.

Balans en staat van baten en lasten, met toelichting:

 

 

Omhoog