Anbi gegevens

ANBI gegevens

Scalda is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Website: 
www.scalda.nl

De naam van de instelling:
Scalda, Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Het RSIN dat door de Kamer van Koophandel aan de instelling is toegekend:
805330276

Het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling:
Postadres: Postbus 102, 4530 AC Terneuzen
Bezoekadres: Vlietstraat 11a, 4535 HA Terneuzen
Telefoon: 0115- 641600
E-mail: [email protected]

De doelstelling van de instelling:

  • Het (doen) geven en bevorderen van aantoonbaar kwalitatief hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs en volwassen educatie (daaronder begrepen contractonderwijs, cursussen en overige vormen van onderwijs), passend binnen de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Zeeland en daarbinnen van Zeeuws-Vlaanderen. Walcheren en de Oosterschelderegio en het waarborgen hiervan voor de deelnemers.
  • Het onderwijs gaat uit van de erkenning, respectering en gelijkwaardigheid van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuiging van alle deelnemers, ouders, voogden of verzorgers van deelnemers en van docenten, opdat de leerling op grondslag van eigen overtuiging en verdraagzaamheid jegens die van anderen binnen de samenleving kan functioneren en de volle ontplooiing van de deelnemers wordt gestimuleerd. De stichting is toegankelijk voor alle deelnemers zonder onderscheid naar godsdienst, levensbeschouwing of (culturele) achtergrond.
  • De stichting draagt zorg voor een goede beroepsoriëntatie en beroepsopleiding dan wel educatie. Ook wordt zorg gedragen voor een brede maatschappelijke en levensbeschouwelijke oriëntatie van deelnemers en worden de deelnemers in hun ontwikkelingsproces zorgvuldig begeleid.
  • Binnen de stichting wordt levensbeschouwelijke identiteit vorm gegeven volgens de principes van het ontmoetingsonderwijs

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Organisatie van het onderwijs
Scalda kent een vrij platte organisatiestructuur met een Raad van Toezicht, een College van Bestuur, negen onderwijsclusters en zes ondersteunende diensten. Het onderwijsproces wordt verzorgd door de resultaatverantwoordelijke clusters. Binnen de clusters wordt het onderwijs aangeboden in veertien kleinschalige colleges.
Daarnaast zijn alle processen van administratieve- en dienstverlenende aard samengevoegd in geprofessionaliseerde bedrijfsvoering afdelingen. De dienst Bestuurlijke Ondersteuning ondersteunt het College van Bestuur en de onderwijsclusters met diverse disciplines, waaronder beleidsadvisering, onderwijsinnovatie en communicatie.

Zie ook: Organisatie
Uitgangspunten: Missie en Visie

Samenstelling College van Bestuur en Raad van Toezicht:

Het beloningsbeleid voor zowel het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling:

Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de cao of salarisregeling voor het personeel:

Het beloningsbeleid van Scalda is vastgesteld conform hoofdstuk 5 collectieve arbeidsovereenkomst voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (cao mbo). Iedere werknemer heeft een functieomschrijving waar een functiewaardering aan is gekoppeld (FUWA).
Iedere werknemer wordt benoemd in een loonschaal met bijbehorende tredes. Bij goed functioneren gaat men ieder jaar een trede omhoog.

Balans en staat van baten en lasten, met toelichting:

 

 

Omhoog