JPP_banner

Junior Praktijk Programma

Zeeland als groeiregio op de kaart zetten betekent dat het belangrijk is om te investeren in technisch personeel voor de arbeidsmarkt. Om kwalitatieve instroom op de arbeidsmarkt te realiseren is het van belang om eigentijds onderwijs te bieden dat past voor de aankomende generatie jongeren en zorgt voor effectieve impact. Dat is wat Scalda samen met verschillende industriepartners wil bereiken met het Junior Praktijk Programma (JPP): een programma gericht op de voltijdse opleidingen Procesoperator en Maintenance.


Het Junior Praktijk Programma in een notendop

Het Junior Praktijk Programma is een initiatief om studenten van de voltijdse opleidingen (BOL) Procestechniek / Maintenance gedurende 1 dag in de schoolweek op te leiden in het bedrijf zelf. Het doel van het programma is attractief onderwijs te bieden in de rijke context van de praktijk (hybride leeromgeving). Met deze nieuwe aanpak streeft men naar meer instroom en behoud van studenten voor de opleidingen wat de arbeidsmarkt ten goede komt.

In de beginfase wordt gestart met het eerste opleidingsjaar. De bedoeling is het JPP te integreren in alle opleidingsjaren. Het programma biedt studenten vanaf dag 1 van de studie meerdere ervaringen bij verschillende bedrijven, naast de verschillende stages die ze volgen. Integrale beroepsopdrachten staan centraal. Op de JPP-dag werken de studenten aan andere activiteiten dan die normaliter plaatsvinden tijdens de blokstages.

Het programma streeft naar een snellere en meer effectieve inzet in het bedrijfsleven na het behalen van het diploma.

Studenten gaan aan de slag met de werkprocessen van de Procesoperator en Technicus engineer via een beroepstaak  gelieerd aan een leerproces waarbij ze oriënteren, observeren, uitleggen, uitvoeren en dan terugkijken.  De praktijkcoach op locatie voorziet in knowhow en randvoorwaarden die het mogelijk maken om op de site zelf de beroepstaken uit te voeren. In de voorliggende periode is de theorie aangereikt die men dan in de praktijk tegenkomt.Zowel het resultaat van de uitgevoerde beroepstaak als het proces dat de student doormaakt vormt de basis voor het voeren van ontwikkelgesprekken. In het kader van persoonlijk leiderschap leren de studenten de eigen ontwikkelpunten kennen en omzetten naar leerdoelen voor de volgende keer. De praktijkcoach en de docent van de opleiding voeren samen het driehoek gesprek: hier wordt teruggekeken op afgelopen periode en vindt ontwikkelingsgerichte beoordeling plaats. Er wordt direct geïnvesteerd in het zich ontwikkelen als toekomstig beroepsbeoefenaar!

Het Junior Praktijk Programma vanuit een lerend samenwerkingsperspectief

Het JPP is een pilot initiatief met een ambitieus tijdspad voor realisatie. De impact is voor alle partners groot. De bedrijven dienen een organisatie van de leeromgeving neer te zetten die veilig en tegelijkertijd voldoende leerrijk is voor jongeren onder de 18, wat in de industrie specifieke wetgeving met zich meebrengt. Ook wordt door de bedrijven geïnvesteerd in praktijkcoaches, die de begeleiding op zich nemen. Er is sprake van een ontwerpgerichte benadering: er wordt een prototype van het programma ontwikkeld dat op basis van leren en feedback van alle partijen gaat leiden tot bijstelling.  Door het organiseren van leer en deel bijeenkomsten en een duidelijk profiel van de praktijkcoaches wordt gewerkt aan een professionele leeromgeving voor de studenten. Scalda docenten bezoeken de studenten tijdens het programma en helpen mee in de realisatie van training dat aansluit bij de jongeren. Scalda en de bedrijven fungeren als co-partners waarbij de belangrijkste brandstof is om jongeren op impactvolle wijze op te leiden voor het beroep. Hierbij wordt ernaar gestreefd om de studenten zo snel mogelijk in het traject een plek te geven in een realistische omgeving. Deze opzet biedt kansen om enerzijds zich beter en eerder, dan de stage, te oriënteren op het beroep en de branche. Anderzijds om aansluiting op de arbeidsmarkt met een vroege investering op werknemers skills te realiseren.

Voorbereidend programma

Studenten worden gedurende de eerste twee maanden van het programma voorbereid op hun eerste praktijkdag. De studenten van de opleiding Procesoperator bezoeken elk bedrijf, krijgen op school VCA training en leggen het VCA examen af. Er wordt gewerkt aan oriënterende opdrachten als kennismaking met de branche. De onderliggende basistheorie wordt door vakdocenten behandeld. De matching van de studenten vindt plaats voor de herfstvakantie zodat de bedrijven tijdig het onboarding traject kunnen realiseren.

Projectorganisatie

  • De samenwerkingspartners van het JPP hebben zich verenigd in een stuurgroep.
  • Vertegenwoordigers van elke projectpartner vormen onderdeel van de  ontwerpgroep  die zich bezig houden met het neerzetten van de programma onderdelen en uitgangspunten rond de begeleiding.
  • De praktijkcoaches en de driehoek begeleiders vanuit school komen als uitvoerend team ook een aantal keer per jaar bij elkaar.
  • Een klankbordgroep wordt opgestart waarbij meekijkpartners feedback kunnen leveren.

Wil je volgen wat er allemaal gebeurd?

Kijk mee via Linkedin om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen!

Partners

De combinatie van theorie en praktijk is één van de belangrijkste redenen dat studenten kiezen voor het mbo. Wat is er dan mooier dat we dat samen met onze partners vanaf de start van de studie kunnen gaan realiseren in de procesindustrie!

Veronique van de Reijt
Directeur Maritiem, ICT en Techniek

Interesse?

Interesse als bedrijf om te participeren of mee te kijken vanuit de zijlijn? Neem contact op met R. Boelens, projectleider.

06 111 567 35
Omhoog