Voor decanen en onderwijsprofessionals

Ongediplomeerde instroom

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is ongediplomeerde instroom in het mbo niveau 2 niet langer mogelijk. Leerlingen zonder diploma zijn toelaatbaar tot de Entree-opleiding, niveau 1. De wetgever heeft voorzien in een uitzondering. Het gaat dan om leerlingen die voldoende capaciteiten hebben voor een opleiding op niveau 2, maar door uiteenlopende omstandigheden niet in het bezit zijn van een diploma van een vooropleiding. Er moeten dus voldoende aanwijzingen zijn dat een beroepsopleiding op niveau 2 wel degelijk haalbaar is. Wel wordt geëxpliciteerd dat degenen die niet aan de vooropleidingseis voldoen een toelatingstoets moeten afleggen.

Route ongediplomeerde instroom

Scalda wil leerlingen die hiervoor in aanmerking komen alsnog de kans geven tot toelaatbaarheid in een niveau 2 opleiding. Om hiervoor in aanmerking te komen moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden:

Toelating tot procedure:

 • Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder diploma voortgezet onderwijs die tenminste 5 jaar voortgezet onderwijs kader/gemengd of theoretisch hebben genoten;
 • Leerlingen/studenten ouder dan 18 jaar en jonger dan 23 jaar zonder diploma voortgezet onderwijs kader, gemengd of theoretisch;
 • Studenten ouder dan 23 jaar zonder diploma voortgezet onderwijs
 • Leerlingen/studenten met een VSO vooropleiding met 50% van de certificaten op kader/gemengd of theoretisch niveau, waaronder Nederlands en Rekenen

Geen toelating tot procedure:

 • vooropleiding vmbo basisberoepsgerichte leerweg niet afgerond;
 • praktijkschoolleerlingen;

Hardheidsclausule 

 • In zaken waarin het reglement Toelatingscommissie Ongediplomeerde Instroom niet voorziet, beslist de Toelatingscommissie Ongediplomeerde Instroom.
 • In zaken waarin het onverkort toepassen van het reglement Toelatingscommissie Ongediplomeerde Instroom voor een individuele student onevenredige nadelige gevolgen heeft kan de Toelatingscommissie Ongediplomeerde Instroom besluiten hiervan af te wijken.

Het toelatingsonderzoek kan bestaan uit een aantal onderdelen, t.w.

 • dossieronderzoek;
 • onderzoek naar vaardigheden;
 • bepaling van kennisniveau en verstandelijke capaciteiten.

Dit betekent enerzijds dat het voortgezet onderwijs betrokken kan worden in de afweging of de leerling/student in aanmerking moet komen voor een beroepsopleiding op niveau 2. Anderzijds is voorzien in een uitgebreide toets. De duur van het onderzoek is 1 tot 2 dagdelen. Het resultaat van het onderzoek kan:

 • positief zijn: in dat geval wordt de leerling toegelaten tot de beroepsopleiding op niveau 2;
 • negatief zijn: in dat geval wordt de leerling verwezen naar de Entree-opleiding.

De leerling (en de ouders/verzorgers) krijgt schriftelijk bericht van de uitslag van de toelatingstoets. Scalda accepteert geen toelatingstoetsen van een andere instelling.

De geldigheidsduur van de test is 2 jaar, ook als de test met onvoldoende resultaat is afgesloten.

Aanmelding

Een leerling/student meldt zich op reguliere wijze aan bij Scalda. Dit betekent dat de aanmelding pas compleet is als ook de vereiste documenten bij aanmelding (Identiteitsbewijs, Digitaal Doorstroom Dossier, etc.) aanwezig zijn. Bij de aanmelding wordt aangegeven dat de leerling/student  in aanmerking wenst te komen voor de procedure ongediplomeerde instroom.

Vragen?

Voor meer informatie kan men terecht bij:

Mevr. Marian Meijer-de Kunder 
telefoon: 0118 55 88 00 / 06 52 338 755
email: [email protected] 

Tenslotte kunnen vragen ook per email gesteld worden: [email protected]

Omhoog