Lid Raad van Toezicht

Raad van Toezicht
Vervaldatum: 18 oktober, 2020

Solliciteren
We ontvangen uw motivatiebrief en uitgebreid cv graag uiterlijk 18 oktober 2020.

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met mevrouw Letty Demmers, voorzitter Raad van Toezicht, 06-54 97 73 15.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 25 november 2020.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Naast dit profiel kunt u uitgebreide informatie over Scalda vinden op de website: scalda.nl en in het strategiedocument. De Branchecode goed bestuur in het mbo is hier te raadplegen.

Organisatieprofiel
Scalda, school voor mbo en volwasseneneducatie, is gevestigd in Zeeland en ontstaan uit een fusie per 1 januari 2012 tussen ROC Westerschelde en ROC Zeeland. Scalda kent een vrij platte organisatiestructuur met een Raad van Toezicht, een College van Bestuur, vier onderwijsclusters, drie ondersteunende diensten en een bestuurssecretariaat.

Het onderwijsproces wordt verzorgd door de resultaatverantwoordelijke clusters. Binnen de vier clusters wordt het onderwijs aangeboden in zestien kleinschalige colleges. De onderwijsclusters zijn: Zorg, Welzijn, Sport en Groen (ZWSG), Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid (DVG), Educatie en Maritiem, ICT en Techniek (MIT). Het onderwijsaanbod van zo’n 200 opleidingen is gespreid over meerdere locaties in Zeeland waaronder zeven hoofdlocaties in Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen.

Alle processen van administratieve- en dienstverlenende aard zijn samengevoegd in geprofessionaliseerde bedrijfsvoeringafdelingen. De diensten Human Resources en Organisatie (HR&O), Financiën, Inkoop en Projecten (FI&P) en Informatievoorziening en Studentenadministratie (I&S) ondersteunen het College van Bestuur en de onderwijsclusters met diverse disciplines, waaronder beleidsadvisering, onderwijsinnovatie, personeelsaangelegenheden en communicatie.

Scalda biedt onderwijs aan ruim 9000 mbo-studenten (waarvan ca. 2700 een BBL-route volgen) en ruim 1400 studenten volwasseneneducatie. Er werken zo’n 1000 medewerkers en de begroting bedraagt ca. 89 miljoen euro (cijfers over 2019).

In 2015 heeft Scalda haar strategie, Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs, vastgesteld. De focus van die strategie was het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening. Deze strategie heeft in 2019 een update gekregen en is en doorontwikkeld. In de periode 2020-2023 wordt in het kader van “Waarde(n)vol onderwijs in de praktijk brengen” de focus gelegd op onderwijs op maat, leren in de praktijk en leven lang ontwikkelen. In deze strategie is helder omschreven welke beloften Scalda aan de student doet en wat de student daar concreet van merkt in de studieloopbaan.

Missie en visie
Op de website van Scalda is de missie en visie – grotendeels rechtstreeks gericht tot de (aankomende) studenten – als volgt verwoord:

“Onze missie: jij haalt het beste uit jezelf.

Wij leiden je zo op, dat je het in de maatschappij en in je beroep goed doet. We helpen jou het beste uit jezelf te halen en stimuleren je zelfs boven jezelf uit te stijgen: excellent te zijn. In een prettige, gestructureerde en mensgerichte leeromgeving helpen wij jou (verder) in jouw professionele én in je persoonlijke ontwikkeling. Zo streven we ernaar dat een steeds groter deel van onze opleidingen in onafhankelijke benchmarks beoordeeld wordt als behorend tot de beste van Nederland.

Onze visie: kwaliteit vanuit onze waarden

 • Wij geven je onderwijs met persoonlijke aandacht en betrokkenheid. We helpen je niet alleen een echte vakvrouw of -man te worden, maar helpen je ook bij je persoonlijke ontwikkeling. Als student op Scalda leer je een vak en andere zaken die je nodig hebt om goed in de maatschappij te kunnen functioneren. Je mag een hoge kwaliteit verwachten van ons onderwijs, onze organisatie en van de informatie die je krijgt en je mag ons hierop aanspreken: we streven naar duidelijkheid. Je krijgt van bevlogen medewerkers in een prettige, gestructureerde en mensgerichte omgeving de aandacht en begeleiding die je nodig hebt en je kunt binnen de onderwijsomgevingen gebruik maken van goede faciliteiten. Wij verwachten dan wel dat je je als student volledig inzet.         
 • Wij ontwikkelen met veelzijdig onderwijs van hoge kwaliteit een school die klaar is voor de toekomst. We oriënteren ons daarvoor op de economische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen in en rondom Zeeland. Door de veelzijdigheid van ons onderwijs hebben onze studenten veel keuzemogelijkheden.       
 • Wij versterken ons onderwijs door samen te werken met regionale bedrijven, instellingen en overheden, wat leidt tot gezamenlijke trajecten waar studenten, medewerkers, werkgevers en andere belanghebbenden trots op kunnen zijn. Daarbij pakken we vanuit onze ondernemende instelling kansen, zo lang die bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Door samenwerking houden we ons onderwijs voor studenten met uiteenlopende achtergronden en ondersteuningsvragen toegankelijk.

Vanuit onze vier waarden: veelzijdigheid, toegankelijkheid, betrokkenheid en duidelijkheid, realiseren we de kwaliteit die nodig is om onze missie te vervullen - jou te helpen het beste uit je zelf te halen!”

Organisatie
Het College van Bestuur heeft de algemene leiding over de stichting Scalda. Het College van Bestuur bestaat uit twee personen, die de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor efficiënt bestuur. De realisatie van de doelstellingen en het waarborgen van het voortbestaan van de stichting zijn de belangrijkste taken. Verantwoording hierover legt het College van Bestuur af aan de Raad van Toezicht. 

Het College van Bestuur stippelt niet alleen het beleid uit, maar zorgt er ook voor dat het wordt uitgevoerd. Het bestuur wordt bij deze activiteiten ondersteund en geadviseerd door de bestuurssecretaris. Bij de besluitvorming worden, waar dat aan de orde is, de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Studentenraad betrokken.  

De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is het toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Scalda. Dat toezicht vindt plaats over alle aspecten van de organisatie. De Raad houdt naast het instellingsbelang rekening met het publieke belang. 

De leden van de Raad beoordelen of het beleid van het College van Bestuur de doelstellingen van de stichting dient. De Raad van Toezicht is een intern toezichthoudend orgaan. Daarnaast fungeert zij als klankbord voor de leden van het College van Bestuur en voorziet hen van advies. De personen in de Raad van Toezicht worden niet gekozen, maar via een openbare sollicitatieprocedure geworven. Een persoon in de Raad van Toezicht zit daar normaal gesproken vier jaar, met een maximale verlenging van nogmaals vier jaar.  

Meer informatie
Zie voor meer informatie over de organisatie: scalda.nl.

Functieprofiel
Scalda is op zoek naar een lid Raad van Toezicht met het profiel onderwijs (ontwikkeling, organisatie en onderwijskunde (beroeps-) onderwijs). Het profiel is hieronder te downloaden.

Overige vereisten
Uiteraard zijn leden van de Raad van Toezicht van Scalda van onbesproken gedrag.  Iedere toezichthouder overlegt bij zijn aantreden een Verklaring Omtrent het Gedrag waaruit blijkt dat er geen bezwaren zijn tegen vervulling van de functie lid RvT. 

Vanuit het profiel zal worden gezocht naar kandidaten die zo goed mogelijk aan het ideaal van het profiel voldoen. In ieder geval spelen daarbij onderstaande selectie-eisen en selectiewensen een belangrijke rol.

De selectie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • Sterke communicatieve eigenschappen;
 • Willen bijdragen aan de missie van Scalda vanuit affiniteit met het MBO-onderwijs;
 • Achtergrond in ontwikkeling, organisatie en onderwijskunde (beroeps-)onderwijs;
 • Verklaring Omtrent Gedrag  (versie ”geen bezwaar”).

De selectie-wensen:

 • Achtergrond die de diversiteit van de Raad van Toezicht versterkt. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht worden vrouwen uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Voorts vermelden de statuten/branchecode nog een aantal belangrijke criteria op grond waarvan men geen lid van de Raad van Toezicht kan zijn. Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet personen zijn die:

 • Lid van het College van Bestuur zijn of dat in de afgelopen vijf jaar zijn geweest;
 • Personeelsleden of voormalige personeelsleden (korter dan vijf jaar uit dienst) van de stichting;
 • Hetzelfde geldt voor personen die regelmatig werk verrichten in of ten behoeve van  de stichting en daarbij horende rechtspersonen;
 • Naar het oordeel van de Raad van Toezicht een te groot risico op belangenverstrengeling lopen, zodat de onafhankelijkheid van het toezicht niet gegarandeerd is;
 • Minderjarig zijn, student van Scalda zijn of korter dan vijf jaar als student zijn uitgeschreven;
 • Bestuurder zijn van een andere onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector mbo of een andere onderwijsorganisatie in de provincie Zeeland;
 • Voorzitter of lid zijn van een onafhankelijke commissie of organisatie die vanuit de Rijksoverheid is ingesteld en die rechtstreeks een uitspraak doet of kan doen, dan wel een bindend advies uitbrengt of kan uitbrengen over individuele mbo-instellingen.

Download functieomschrijving

Branchecode goed bestuur in het mbo

Strategiedocument

Solliciteer digitaal