Over Scalda

Cross-over leren

Stimulans voor creatief technisch vakmanschap & innovatie

De maatschappij verandert in een snel tempo als gevolg van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan de energietransitie, duurzaamheid, internet of things, robotisering, en regionale ontwikkelingen in de windsector. De arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door veranderende businessmodellen en nieuwe technologische tools die vragen om een andere manier van werken.  Hierdoor veranderen de competenties voor bepaalde technische beroepen.  

In het werkveld is samenwerken met andere disciplines normaal geworden. Van medewerkers wordt tegenwoordig verwacht dat zij naast het beheersen van het eigen beroep ook kennis heeft van andere disciplines. Met cross-over leren willen de opleidingen techniek, logistiek en ICT van Scalda het creatief technisch vakmanschap van haar studenten stimuleren en zo inspelen op de innovatietrends die we zien in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Cross-over leren kort uitgelegd

De techniek, logistiek en ICT- opleidingen van Scalda zijn in september 2019 gestart met “cross-over” projectonderwijs om aan te kunnen haken bij externe arbeidsmarktontwikkelingen.

Studenten gaan in multidisciplinaire samenstelling via projectteams aan de slag met externe innovatieve vraagstukken uit het bedrijfsleven. De ambitie is om de projectteams te laten werken zoals dit het geval is in het bedrijfsleven: het onderwijs wordt  vanuit een bedrijfsmatig perspectief georganiseerd. Dit betekent dat projectmanagement en bijhorende tools een belangrijke rol gaan spelen in de opzet van het leren.  De studenten maken kennis met de filosofie rondom agile werken en leren de scrummethodiek gebruiken om een goede bijdrage te kunnen leveren aan een nieuw product, dienst of procesverbetering voor de klant (opdrachtgever).

De projectteams zijn gedurende een half jaar actief op donderdagmiddag en kennen per half jaar een verschillende samenstelling qua beschikbare disciplines. 

Studenten werken samen in zogenaamde contextlabs. 

Lees alles over deze contextlabs

Interesse om te participeren?

Neem contact op met mevr. R. Boelens via 06-11156735 of u stuur een e-mail naar [email protected]. Er vindt vervolgens een vrijblijvend en verkennend gesprek plaats.

Mocht u geen vraagstuk hebben maar toch een bijdrage willen leveren aan het leerconcept door expertise of middelen ter beschikking te willen stellen, dan bent u ook van harte welkom!

We zijn op zoek naar opdrachtgevers

Om het onderwijs zo authentiek en actueel mogelijk te maken hebben we externe opdrachtgevers nodig. We zijn op zoek naar authentieke en actuele vraagstukken uit het bedrijfsleven waarmee de studenten projectteams aan de slag kunnen. Denk hierbij aan innovatieve vraagstukken die het gevolg zijn van bijvoorbeeld de energietransitie (Yesc), internet of things, smart tooling of  robotisering.

Download het stappenplan cross-over projecten

Download de infographic van vraagstuk tot eindproduct

Samen met docent van Scalda vindt een voorverkenning plaats rondom een mogelijk vraagstuk met als doel te kijken in welke mate er een passende projectopdracht van te maken is. U wordt vervolgens benaderd door het studentenprojectteam voor een intakegesprek. Afhankelijk van het vraagstuk vragen we of er binnen het bedrijf experts beschikbaar zijn ter ondersteuning van het studenten projectteam of om faciliteiten beschikbaar te stellen.

Qua tijdsinvestering valt te denken aan het volgende:

  • Als opdrachtgever ongeveer 8 uur. U bent beschikbaar voor ongeveer vier klantgesprekken (per half jaar), doornemen van offerte en plan van aanpak en eventuele andere projectdocumenten, beoordelen van datgene wat opgeleverd wordt en tussentijdse documentatie
  • Als expert zal dit afhankelijk zijn van het vraagstuk en mate waarin het projectteam nood heeft aan expertise (afspraken worden opgenomen in de werkafspraken)

Als opdrachtgever faciliteert u het leren van de projectteams. Als opdrachtgever bepaalt u of u tevreden bent over het resultaat of niet en geeft u input voor de klantgerichtheid van het projectteam.

Wie gingen u voor?

Benieuwd naar enkele van onze opdrachtgevers?

Bekijk voor wie onze studenten aan de slag gingen

Waarom is cross-over leren belangrijk?

Innovatie gaat om het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten of om het aanbrengen van verbeteringen aan het product, de dienst of in de productiemethode. Vaak wordt innovatie gerealiseerd door verschillende disciplines in het werkveld of binnen de organisatie bij elkaar te brengen of om het probleem (en een mogelijke oplossing) vanuit een andere arbeidscontext te benaderen. Studenten komen door middel van cross-over leren in aanraking met innovatieve vraagstukken uit het bedrijfsleven, ze leren functioneren in een multidisciplinair team en ze leren projectmatig werken in een team. Zij ontwikkelen hierbij competenties zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, samenwerken, reflecteren, plannen en organiseren, agile werken, scrummen etc. Allemaal competenties die belangrijk zijn voor de T-shaped professional waar de arbeidsmarkt in de toekomst om vraagt.

Samen met docent van Scalda vindt een voorverkenning plaats rondom een mogelijk vraagstuk met als doel te kijken in welke mate er een passende projectopdracht van te maken is. U wordt vervolgens benaderd door het studentenprojectteam voor een intakegesprek.

Afhankelijk van het vraagstuk vragen we of er binnen het bedrijf experts beschikbaar zijn ter ondersteuning van het studenten projectteam of om faciliteiten beschikbaar te stellen.

De T-shaped professional

Door te leren werken in een multidisciplinair team werkt de student aan skills als T-shaped professional. De student ontwikkelt het vermogen om theoretische en praktische kennis te combineren en te overzien waar zijn of haar vakgebied overlap heeft met andere kennisgebieden waardoor nieuwe kennis ontwikkeld kan worden. Kortom: een student wordt zowel specialist als generalist!

Leren via de cross-overs maakt studenten ‘specialist’ in het eigen vakgebied, maar zorgt ook voor ontwikkeling van de competenties als ‘generalist’:

  • Communicatie en onderhandelvaardigheden
  • Inlevingsvermogen, zich kunnen verplaatsen in de andere disciplines of vakgebieden
  • Creativiteit voor het vinden van gezamenlijke oplossingen, creëren van meerwaarde voor de opdrachtgever
  • Basiskennis over het andere vakgebied
  • Agile werken

Skills van de toekomst

Ook in het project Skills Navigator doen we onderzoek naar de skills die nodig zijn voor toekomstige beroepen. Het project Skills Navigator beoogt de mismatch tussen arbeidsvraag in de havenbedrijven en het aanbod in de grensregio aan te pakken. Scalda is één van de projectpartners. Samen met de andere projectpartners doet Scalda onderzoek samen met havenbedrijven naar de skills van de toekomst van beroepen in de havens.  Op basis van deze Skills zal Scalda en andere partners zogenaamde werkgeversarrangementen ontwikkelen. Werkgeversarrangementen zijn de brug tussen het beroepsonderwijs en de beroepen in de havens, waarbij ICT Skills tegenwoordig de basis vormen. De opgedane kennis en producten die worden ontwikkeld zullen we met ons netwerk delen. Meer informatie over Skills Navigator

Omhoog