Transitiejaar voor mbo-instelling Scalda

3 oktober 2022
Samen maken we Zeeland

Scalda bestaat 10 jaar, dit schooljaar 2022-2023. Het jubileumjaar wordt voor de mbo-instelling een belangrijk transitiejaar. In het licht van de grote vraagstukken en transities in de samenleving stelt de school, onder leiding van Hendrik-Jan van Arenthals en zijn nieuwe collega-bestuurder Kees Nieuwenhuijse, haar strategie vast voor de periode vanaf 2024. ”Een langetermijnperspectief en duurzame partnerschappen met bedrijven en instellingen, overheden en collega-onderwijsinstellingen zijn daarbij cruciaal.”

Mbo voor lerend en werkend Zeeland
“Niemand aan de kant laten staan” is voor Scalda, als enige breed toegankelijk roc in Zeeland, een belangrijke drijfveer. In de afgelopen tien jaar was Scalda primair een school voor jongeren die instromen vanuit het vmbo, voor zij-instromers van alle leeftijden en voor (jong)volwassenen met een afstand tot het onderwijs, de arbeidsmarkt of de samenleving. In de komende jaren zal Scalda er nog meer dan voorheen ook zijn voor bedrijven, instellingen en hun medewerkers, voor bij- en omscholers. De instelling wil daarbij beter kunnen anticiperen en reageren op economisch-maatschappelijke, technologische en demografische ontwikkelingen. Om dat mogelijk te maken wordt door alle onderwijsteams van Scalda gewerkt aan de flexibilisering van de opleidingen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en oproep aan de regio: Samen Maken We Zeeland
Als enige breed toegankelijk roc in de regio, voelt Scalda een grote verantwoordelijkheid voor Zeeland.  De voortzetting van de groene opleidingen van het voormalige Edudelta, de realisatie van het Centrum voor Toptechniek in Terneuzen, de instandhouding van de inburgering voor nieuwkomers, het behoud van kleine opleidingen en het thuisnabij aanbieden van onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland zijn voorbeelden van hoe Scalda in de afgelopen tien jaar haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Scalda zal dat binnen haar mogelijkheden blijven doen. Daarbij doet de school een beroep op haar partners, eigenlijk op alle inwoners om het mbo te omarmen en samen de toekomst van de provincie vorm te geven, onder het motto: Samen maken we Zeeland.

Het belang van het mbo voor Zeeland
Het tekort aan mbo-opgeleide vakmensen is groot en zal door demografische en economisch-maatschappelijke waarschijnlijk verder toenemen. Tegelijkertijd laat de instroom van jongeren in het mbo een dalende tendens zien. Het is voor de ontwikkeling van de Zeeuwse economie en samenleving van enorm belang dat deze trend wordt gekeerd. Dat kan alleen als maatschappelijke partners duurzaam en vanuit een langetermijnperspectief met elkaar samenwerken. In het licht van deze opgave stelt Scalda dit jaar haar strategie vast voor de periode vanaf 2024.

Omhoog