JOB Monitor 2016: Waardering studenten voor Scalda boven het landelijk gemiddelde

6 juni, 2016

Op maandag 6 juni presenteerde de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) de resultaten van de JOB Monitor 2016, het onafhankelijk landelijk onderzoek naar de studenttevredenheid in het middelbaar beroepsonderwijs. 66 procent van de studenten van Scalda heeft dit jaar de vragenlijst ingevuld. Zij waarderen hun opleiding met een rapportcijfer van gemiddeld 7,2. Daarmee heeft Scalda het landelijk gemiddelde achter zich gelaten.

Uit de resultaten van de JOB Monitor blijkt dat de groeiende waardering voor Scalda met name veroorzaakt wordt door een hoge waardering van studenten voor de begeleiding in de opleiding, de studieloopbaanbegeleiding,  de stage, de onderwijsfaciliteiten, de beperking van lesuitval en de manier waarop Scalda omgaat met rechten en plichten van studenten en van de school. Op deze aspecten wijkt de score van Scalda volgens de normen van JOB significant positief af van de landelijke benchmark. Ook op andere thema’s, zoals lessen, toetsing en examinering, vaardigheden en motivatie, sfeer en veiligheid en informatievoorziening, scoort Scalda een plus ten opzichte van de landelijke benchmark. Maar op deze thema’s is het verschil nog te klein om van een significante afwijking te kunnen spreken.

Het rapportcijfer van 7,2 is een gemiddelde beoordeling. Op het niveau van de afzonderlijke onderwijsclusters zijn er verschillen, maar alle onderwijsclusters hebben een dikke voldoende en alle onderdelen en domeinen laten een stijgende lijn zien. Dit was eerder dit jaar ook de conclusie van de Inspectie van het Onderwijs, die alle onderzochte opleidingen en kwaliteitsaspecten als voldoende beoordeelde. Hetzelfde geldt overigens voor de ‘Staat van de instelling’ van Scalda als geheel.

Scalda hecht veel waarde aan de resultaten van de JOB Monitor, omdat het juist de studenten zijn die daarin hun waardering hebben uitgesproken. De score komt op het moment dat de nieuwe strategie van Scalda – Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs  - vorm krijgt. Met de nieuwe strategie bouwt Scalda verder  op het fundament dat in de afgelopen jaren is gelegd.  Om studenten tot verdere groei te brengen, gericht op een passend beroep of een vervolgopleiding, zet Scalda in op een doorgaande verbetering van de kwaliteit van het onderwijs vanuit duidelijk herkenbare kernwaarden.  De goede beoordeling is een stimulans om deze lijn verder door te trekken en daarmee een wezenlijke bijdrage te leveren aan de toekomst van Zeeland.