Studentenstatuut

Studentenstatuut

In het studentenstatuut zijn de rechten en plichten van de studenten van Scalda vastgelegd. Het bevat tevens de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor het College van Bestuur, de schoolleiding en andere geledingen, voor zover deze niet al voortvloeien uit andere geldende regelingen en overeenkomsten. In het studentenstatuut is tevens een verwijzing opgenomen voor de behandeling van klachten, bezwaren en beroepen.

Hieronder kun je het studentenstatuut downloaden:

Studentenstatuut

Omhoog