Informatie over aanmelden en toelating

Wet Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht

Studenten die in augustus 2018 aan een opleiding in het mbo willen beginnen (of die binnen het mbo willen doorstromen), krijgen te maken met nieuwe regels rondom aanmelding en toelating. Die regels zijn vastgelegd in een wet, die van toepassing is op alle mbo-scholen; de Wet Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht. De bedoeling van de wet is om ervoor te zorgen dat een mbo-school een student niet mag weigeren voor een opleiding, indien de student zich uiterlijk op 1 april 2018 heeft aangemeld én voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden. Voor toelating tot opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen (“numerus fixus” opleidingen) gelden aanvullende spelregels.

Wanneer een student zich ná 1 april aanmeldt, is hij of zij ook welkom bij Scalda en streven we er onverminderd naar om hem of haar in de gekozen opleiding te plaatsen. Er is dan echter geen sprake meer van het recht op toelating zoals in de wet bedoeld. 

Voorwaarden voor toelating

Een student heeft  recht op toelating tot de mbo-opleiding van zijn of haar keuze, indien hij/zij:

  1. zich uiterlijk op 1 april 2018 heeft aangemeld, en de aanmelding volledig heeft doorlopen*;
  2. bij de start van het schooljaar voldoet aan de vooropleidingseisen;
  3. voldoet aan de aanvullende toelatingseisen, indien van toepassing;
  4. heeft deelgenomen aan de verplichte kennismakingsactiviteit van de opleiding;
  5. zich kan legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument)

* Zodra de aanmelding compleet is, ontvangt de student een email ter bevestiging. De datum en het tijdstip van aanmelding bepalen de plaats van de student op de (wacht)lijst met aanmeldingen. Het digitaal doorstroomdossier (DDD) en ID bewijs hoeven niet bij aanmelding te worden meegestuurd; dit komt later in het kennismakingstraject aan de orde.  Dit heeft géén invloed op de registratie van de datum en tijd van aanmelding.  

Voor opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen gelden, bovenop deze toelatingsvoorwaarden, extra spelregels. 

Spelregels voor opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen

Scalda streeft ernaar om iedere student die zich uiterlijk 1 april heeft aangemeld en die toelaatbaar is, te plaatsen in de opleiding van zijn of haar eerste keuze. Er is echter een aantal opleidingen, waarbij we vooraf niet kunnen garanderen dat dit daadwerkelijk gaat lukken. Dit zijn de zogenaamde 'numerus fixus' opleidingen - opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen.

Voor enkele 'numerus fixus'  opleidingen staat bij voorbaat vast hoeveel opleidingsplaatsen er beschikbaar zullen zijn. Voor andere 'numerus fixus'  opleidingen wordt pas in de loop van het (voor)jaar duidelijk hoeveel opleidingsplaatsen er beschikbaar zullen komen, bijvoorbeeld omdat dan pas duidelijk is hoeveel stageplaatsen er zijn.

Als dit van toepassing is, is dit aangegeven in de informatie in de sectie Opleidingen op deze website (achter het tabje “toelating” in de informatie over de opleiding. 

Wanneer het aantal aanmeldingen voor de opleiding groter is dan het aantal opleidingsplaatsen, dan ontstaat er een wachtlijst. De datum en het tijdstip waarop Scalda de volledige aanmelding ontvangt,  bepalen de plek op de (wacht)lijst. Als iemand op de wachtlijst staat, komt hij of zij alleen voor plaatsing in aanmerking wanneer er opleidingsplaatsen vrijkomen. 

Studenten die in het schooljaar 2017-2018 bij Scalda zijn ingeschreven en die vanuit een verwante opleiding doorstromen, worden met voorrang geplaatst. Studenten die zich voor de opleiding als eerste keuze hebben aangemeld, worden met voorrang geplaatst ten opzichte van studenten die zich voor deze opleiding als tweede keuze hebben aangemeld.

Eerste en tweede keuze

Wij adviseren studenten om niet alleen goed na te denken welke opleiding hun eerste keuze is, maar ook over een tweede keuze. Zeker wanneer er in de opleiding van de eerste keuze een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is of er aanvullende toelatingseisen gelden, is het raadzaam om een weloverwogen alternatief achter de hand te houden.

Kennismakingsactiviteit

Deelname aan de verplichte kennismakingsactiviteit van de opleiding is een van de toelatingsvoorwaarden om aanspraak te kunnen maken op het recht op toelating.  Het doel van de kennismakingsactiviteit is om te toetsen of de student een realistisch beeld heeft van het beroep waarvoor de opleiding opleidt. Een realistisch beroepsbeeld is een belangrijke factor voor het toekomstige studiesucces.

Met studenten die doorstromen vanuit het voortgezet onderwijs maken we tijdens de kennismaking gebruik van het digitale doorstroom dossier. Met studenten die doorstromen vanuit een Zeeuwse vo-school maken we, waar mogelijk, ook gebruik  van de samenvatting van de drie lob-opdrachten die de student op de vo-school heeft gemaakt. In het gesprek zullen we de student wijzen op eisen die geen onderdeel vormen van de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding, maar die tijdens de opleiding wel een rol spelen, bijvoorbeeld omdat ze gesteld worden vanuit stagebedrijven. Een voorbeeld hiervan is het kunnen overleggen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG).

Gelden er voor de opleiding aanvullende toelatingseisen, dan worden deze in de kennismakingsactiviteit getoetst.

Studiekeuzeadvies

De kennismakingsactiviteit leidt tot een studiekeuzeadvies. Dit advies is niet bindend.

Bij een positief studiekeuzeadvies plaatsen we de student automatisch in de opleiding van zijn/haar keuze.

Bij twijfel of bij een negatief studiekeuzeadvies zullen we de student adviseren om deel te nemen aan een verlengde intake. Een negatief studiekeuzeadvies wordt altijd onderbouwd en in het belang van de student gegeven. Indien hij of zij voldoet aan alle toelatingseisen en zich uiterlijk 1 april heeft aangemeld, dan kan de student het advies naast zich neerleggen. In dat geval zullen we in de studievoortgangsgesprekken samen met de student monitoren of hij/zij de juiste keuze heeft gemaakt.

Bindend studieadvies in het eerste leerjaar

Let op: naast het studiekeuzeadvies voorafgaand aan de opleiding ontvangt iedere student in het eerste jaar van de opleiding een studieadvies. In tegenstelling tot het studiekeuzeadvies gaat het hierbij om een bindend advies. 

Definitieve inschrijving

Om definitief in de opleiding geplaatst  te worden, moet de student zich kunnen legitimeren aan de hand van een geldig id-bewijs en een aantal documenten inleveren. Scalda is  wettelijk verplicht om deze documenten in haar archief op te nemen. Niet alleen de definitieve inschrijving is hiervan afhankelijk, ook het eventuele recht op studiefinanciering, tegemoetkoming in de studiekosten en kinderbijslag zijn gekoppeld aan het tijdig inleveren van deze documenten. Het gaat hierbij om:

  • Een kopie van het originele diploma en een kopie van de originele cijferlijst van de vooropleiding of uittreksel uit het diplomaregister van DUO
  • Een getekende onderwijsovereenkomst (OOK)
  • Voor bbl studenten: een getekende praktijkovereenkomst (POK)