Werkwijzer steunfonds studiekosten

Algemeen

Eind juni 2016 heeft de minister OCW aangekondigd dat er een tijdelijke regeling komt voor ouder(s)/verzorger(s) die de studiekosten niet kunnen betalen. Landelijk is daar EUR 5 miljoen voor vrijgemaakt.  Hiervan krijgt Scalda naar verwachting circa EUR 100.000 om minvermogenden te kunnen helpen.

Doelgroep

Ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige (<18) studenten op 01-08-2016 in BOL opleiding die aantoonbaar de studiekosten niet kunnen betalen. Dit gaat dan voornamelijk om:

 • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s) in schuldsanering;
 • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s) met inkomen  tot 120% van de bijstandsnorm of onder bijstandsniveau;
 • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s)onder curatele of bewindsvoering

Aanmelding

Studenten of ouder(s)/verzorger(s) dienen zich te melden bij UBA (Unit Begeleiding en Advies van Scalda) of Stichting Leergeld van de woonplaats van de student. De aanmeldingen bij UBA zullen doorgegeven worden aan Stichting Leergeld, waarbij UBA aan de student of ouder(s)/verzorger(s) meldt dat de ouder(s)/verzorger(s) zelf actief contact dienen op te nemen met Stichting Leergeld van de woonplaats van de student. Aanvragen kunnen alleen verder in behandeling worden genomen indien de ouder contact opneemt met Stichting Leergeld, zodat de inkomenstoets kan worden uitgevoerd.

Toetsing

Toetsing van het inkomen vindt plaats door Stichting Leergeld, waarbij wordt gekeken naar:

 • inkomen (inkomenstoets)
 • mogelijk beroep op additionele financieringsbronnen/regelingen/subsidies

Stichting Leergeld geeft advies aan Scalda m.b.t. financiering, inclusief een advies over mogelijke eigen bijdrage van ouder(s)/verzorger(s).

Het advies wordt door Stichting Leergeld gecommuniceerd  met Scalda. Op basis van het advies wordt gekeken hoe dit voor de student af te wikkelen. Gezien de vele verschillende opleidingen, kosten, leveranciers en situaties van studenten is dit per student verschillend.

In elk geval is het volgende van toepassing:

 • Geld wordt niet aan de ouder(s)/verzorger(s) of student overgemaakt, tenzij de ouder/verzorgers kan aantonen de studiekosten reeds te hebben voldaan;
 • De kosten die de ouder(s)/verzorger(s) aan Scalda moet(en) betalen worden direct afgewikkeld door de afdeling debiteuren van Scalda. Op deze wijze kan de student snel toegang krijgen tot zijn licenties.
 • Het aanschaffen van andere artikelen bij externe leveranciers, verloopt via Scalda. Communicatie met de student of ouder(s)/verzorger(s) verloopt via UBA medewerker schoolmaatschappelijk werk of via Stichting Leergeld.

Wat financieel ondersteunen?

 • Primair: opleidingsgerelateerde kosten – verplicht. Wanneer hier vermeld staat dat een student gelijk materialen kan bestellen voor meerdere leerjaren, worden alleen de kosten voor het betreffende leerjaar meegenomen (bijvoorbeeld kappersopleiding).
 • Vrijwillige bijdragen en opleidingsgerelateerde kosten – niet verplicht komt derhalve niet in aanmerking voor financiering aangezien deze niet noodzakelijk zijn voor het behalen van een diploma. In uitzonderingsgevallen kunnen additionele kosten worden bekeken (bijvoorbeeld vervoer); dit betreft dan echter zeer uitzonderlijke situaties, waar geen andere financiële mogelijkheden voorhanden zijn. Dit wordt aangegeven door Stichting Leergeld in het advies, aangezien zij de (on)mogelijkheden voor andere financieringsbronnen kennen.
 • Bij kledingpakketten komen alleen de verplichte artikelen voor een vergoeding in aanmerking;
 • Laptops komen niet voor een vergoeding vanuit het steunfonds in aanmerking, ook niet als deze door de opleiding wordt verplicht. In sommige gevallen is een vergoeding via de gemeente mogelijk. Stichting Leergeld is hier van op de hoogte. Indien gewenst kan de ouder/verzorger, via de schoolmaatschappelijk medewerker van Scalda, in contact worden gebracht met de Stichting Vrienden van Scalda voor een lening.
 • Een student kan maar één keer per schooljaar een aanvraag doen. Bij bijvoorbeeld wisseling van opleiding kan de student geen nieuwe aanvraag indienen.
 • Op = op: aanvragen voor Steunfonds Studiekosten worden niet meer in behandeling genomen wanneer het plafond van het budget is bereikt.